วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

วิธีเขียนเรซูเม่ (Resume) สมัครงาน ให้ดูเป็นมืออาชีพ ได้งานชัวร์

08 พ.ย. 2023
13

วิธีเขียนเรซูเม่ (Resume) สมัครงาน ให้ดูเป็นมืออาชีพ ได้งานชัวร์

วิธีเขียนเรซูเม่ (Resume) สมัครงาน ให้ดูเป็นมืออาชีพ ได้งานชัวร์

เรซูเม่ถือเป็นเอกสารสําคัญอย่างมากในการสมัครงาน เพราะเป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และความสามารถของผู้สมัครให้กับนายจ้างได้เห็น ดังนั้นการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะช่วยให้ได้งานที่ต้องการ

สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ มีดังนี้

1. รูปแบบการเขียนเรซูเม่
– เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรและขนาดที่อ่านง่าย เช่น TH Sarabun PSK 16 หรือ TH Sarabun New 16
– จัดรูปแบบให้เป็นระเบียบ สวยงาม ไม่เน้นการตกแต่งมากเกินไป
– ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 สําหรับประสบการณ์ 1-5 ปี

2. เนื้อหาในเรซูเม่
– ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
– ความรู้พื้นฐาน เช่น วุฒิการศึกษา สถาบัน เกรดเฉลี่ย (ถ้าดี) ความสามารถพิเศษ
– ประสบการณ์ทํางาน/ฝึกงาน ระบุตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานโดดเด่น
– กิจกรรมเสริมหรืองานอาสาสมัคร (ถ้ามี)

3. ข้อควรระวัง
– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
– ไม่ต้องระบุเหตุผลลาออกจากงานเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสิน
– เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร

ด้วยการตระหนักถึงรูปแบบและเนื้อหาสําคัญในการเขียนเรซูเม่ ตลอดจนระมัดระวังข้อผิดพลาดต่างๆ จะช่วยให้เรซูเม่ของเราดูเป็นมืออาชีพ และเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ต้องการได้เป็นอย่างดี สุดท้ายแล้วการตระเตรียมเรซูเม่ให้พร้อมเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการสมัครงานที่ประสบความสําเร็จ