วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

‘วันครู’ 2567 ประชาชนหักคะแนน เรื่องควบคุมอารมณ์-ฟุ้งเฟ้อ มากสุด

29 ม.ค. 2024
8

'วันครู' 2567 ประชาชนหักคะแนน เรื่องควบคุมอารมณ์-ฟุ้งเฟ้อ มากสุด

วันครู ปี 2567: ประชาชนหักคะแนนครูในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการฟุ้งเฟ้อมากที่สุด

ในทุกปีวันครูจะมีการจัดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพของครูในประเทศไทย โดยในปี 2567 นี้ ผลสํารวจเปิดเผยว่าสิ่งที่ประชาชนหักคะแนนครูมากที่สุดคือเรื่องการควบคุมอารมณ์และการฟุ้งเฟ้อ

การสํารวจครั้งนี้ได้สอบถามความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศจํานวน 1,200 คน ในเรื่องคุณภาพและจริยธรรมของครูไทยในหลายมิติ เช่น การสอน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ความเสียสละ เป็นต้น

ผลสํารวจพบว่า สิ่งที่ประชาชนหักคะแนนครูมากที่สุด คือ การควบคุมอารมณ์และการฟุ้งเฟ้อ โดยมีผู้เข้าร่วมสํารวจถึง 65% ระบุว่า ครูบางส่วนยังควบคุมอารมณ์ตนเองได้ไม่ดี มักโมโหง่ายและว่ากล่าวนักเรียนอย่างรุนแรง รวมถึงมีพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ ประเด็นที่ประชาชนหักคะแนนครูในลําดับต่อมา ได้แก่ การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะสอน (48%) การแต่งกายไม่เรียบร้อย (38%) และการขาดความเสียสละเพื่อศิษย์ (32%)

ผลสํารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสําคัญกับการที่ครูจะต้องมีสติ รู้จักควบคุมอารมณ์ และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน หากครูขาดสติและไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ ย่อมส่งผลเสียต่อนักเรียนและภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูโดยรวม ดังนั้น ครูควรให้ความสําคัญกับการฝึกสติและพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้านอารมณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกศิษย์และสังคมต่อไป